Retail Reality - realitní server s tradicí od roku 2007 

Obchodní podmínky

Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:

 • Realitní činností se rozumí nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
 • Realitní kanceláří Retail Reality se rozumí podnikající fyzická osoba pan Martin Chour, IČO 11021900, obchodní značka Retail Reality, podnikající pod obchodním jménem: Martin Chour, Místo podnikání: Klicperova 50/I, 503 51, Chlumec nad Cidlinou (provozovna: Retail Reality, Vinohradská 2133/138, Praha 3, Baťkovo náměstí 552/2, 500 02 Hradec Králové).
 • Smlouvou se rozumí písemná smlouva, jejímž předmětem je poskytování realitních služeb, uzavřená mezi realitní kanceláří a klientem (fyzickou nebo právnickou osobou).
 • Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář poskytuje za odměnu realitní služby na základě smlouvy o poskytování realitních služeb. Klientem není druhá strana zprostředkovávané smlouvy, tedy osoba, která byla v rámci poskytování realitních služeb realitní kanceláří vyhledána.
  Klientem se tato osoba nestává ani uzavřením dohody o složení blokovacího depozita nebo kterékoliv jiné dohody s Klientem.

Smlouva o poskytování realitních služeb:

Realitní kancelář poskytuje realitní služby pouze na základě písemné smlouvy. Veškerá práva a povinnosti, garance a výhody poskytované klientovi jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.

Provize:

Za poskytování realitních služeb náleží realitní kanceláří provize stanovená ve smlouvě. Realitní kancelář je povinna i bez vyžádání vystavit a předat klientovi řádný daňový doklad o vyúčtování provize, který bude vedle všech právních náležitostí obsahovat i příslušnou výši DPH. Provize zahrnuje provizi za realitní činnost a zahrnuje minimální rozsah realitních služeb definovaný níže (není-li ve Smlouvě uvedeno jinak) bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

Postup pří prodeji/pronájmu

Popis standardního postupu prodeje nebo pronájmu nemovitostí, bytů, nebytových prostor nebo převodu družstevního podílu v bytovém družstvu je zveřejněn na webových stránkách https://www.reality-retail.cz/

 

Rozsah realitních služeb:

Realitní kancelář poskytuje klientovi následující standardní realitní služby, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak:

 1. prohlídku nemovitostí a doporučení obvyklé kupní ceny / výše nájemného dle stavu realitního trhu;
 2. inzerci na webu https://www.reality-retail.cz/, vypracování návrhu marketingové strategie za účelem propagace nemovitostí, zahrnující umístění reklamní plachty, inzerci v tisku a jiných médiích atd.;
 3. obstarání výpisu z katastru nemovitostí a kopie či originálu katastrální mapy;
 4. jednání se zájemci, organizace a zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci;
 5. vypracování a uzavření dohody o složení blokovacího depozita s kupujícím a převzetí blokovacího depozita maximálně do výše provize za zprostředkování, organizační podporu při jednání smluvních stran nezbytnou k uzavření smlouvy o úschově, příp. smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní a smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu (pouze u prodeje nemovitosti);
 6. v případě nájmu nemovitosti zajištění přípravy standardní nájemní nebo podnájemní smlouvy; v případě prodeje nemovitosti zajištění přípravy standardní smluvní dokumentace nezbytné pro realizaci obchodu (tedy smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu), včetně zajištění úschovy peněžních prostředků u advokátní kanceláře;
 7. organizaci uzavření smluvní dokumentace (v případě prodeje nemovitosti včetně ověření podpisů);
 8. zajištění podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění úhrady správního poplatku (pouze u prodeje nemovitosti);
 9. organizaci předání nemovitostí včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu.

Stav nemovitosti:

Je-li předmětem realitních služeb pro klienta vyhledání vhodných nemovitostí ke koupi či pronájmu, je realitní kancelář povinna sdělovat klientům objektivní informace o stavu nemovitostí, které klientům vyhledají. Realitní kancelář neodpovídá za újmu, která vznikne v případě, že třetí osoba zamlčela či uvedla nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. Klient bere na vědomí, že v případě každé transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

Informační povinnost:

Realitní kancelář po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně objektivně informují klienta o stavu vyřizování věci a objednaných služeb.

Povinné pojištění odpovědnosti za škodu:

Realitní kancelář je povinna mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu po celou dobu poskytování realitních služeb v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

 

Povinnost identifikace:

Realitní kancelář je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako taková má mimo jiné povinnost provést identifikaci a případně kontrolu klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

Mimosoudní řešení sporů

Dojde-li mezi realitní kanceláří a klientem ke sporu, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá klient u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.